Što radimo

Tvrtka PRONA-GRAD d.o.o. sastoji se od tima mladih i starih inženjera što u sinergiji energije i iskustva jamči kvalitetu izvedbe naših projekata. Naš tim ima bogato iskustvo i mnogo odrađenih projekata, a svakom novom zadatku pristupamo pažljivo i odgovorno.

Imate pitanje, trebate savjet ili jednostavno imate neki posao za odraditi vezano za Vašu nekretninu? Kontaktirajte nas i uvjerite se u kompletnu i brzu uslugu iz jedne ruke i na jednom mjestu.

GRAĐANSTVO

Projektiranje

Kao inženjerski ured surađujemo s mnogim arhitektima, te vam u suradnji s njima omogućavamo izradu kompletne dokumentacije za vaš budući dom. Naša uloga je da vam kroz inženjerske usluge osiguramo što ekonomičniji i sigurniji dom, dok arhitekt zadovoljava vaše želje u pogledu komfora i estetike doma. Mislimo da takvim pristupom možemo zadovoljiti sve vaše želje i potrebe te mogućnost ekonomične gradnje doma.

Etažiranje

Nudimo vam brzu i povoljnu izradu Elaborata za potrebe etažiranja. Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan. Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu. Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice. Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana. Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora. Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje: – dobivanje hipotekarnog kredita – kupnju, odnosno prodaju nekretnina – diobu obiteljskih nekretnina – ostavinsku diobu – utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Energetsko certificiranje

Posjedujemo ovlaštenje za izradu energetskih certifikata za Modul 1 i 2. Modul 1 obuhvaća jednostavne tehničke sustave (do 400m2), a Modul 2 za sustave sa složenim tehničkim sustavima (višestambene i nestambene zgrade). Kako bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, radi se energetski pregled zgrade. Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13). Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Energetska obnova

Nudimo vam izradu projekata energetske obnove kuća. Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Legalizacija objekata

Nudimo vam brzu i povoljnu izradu projekata za legalizaciju vašeg objekta. Nezakonito izgrađena zgrada (nelegalna zgrada, nelegalni objekt) je: – zgrada ili – rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađena – bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno – protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011), Na zgradi trebaju biti izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže. Osim zgrada, ovim Zakonom ozakonjuju se i građevine u funkciji zgrade (silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druge građevine) te se ozakonjuje zajedno sa zgradom.

Procjene nekretnina i sudsko vještačenje

Posjedujemo ovlaštenje za sudsko vještačenje u graditeljstvu i procjenu nekretnina. Ukoliko vam je potrebno vještačenje i/ili procjena nekretnine javite nam se s povjerenjem.

ARHITEKTI

Općenito

Poduzeće ProNa-Grad d.o.o. vam može pružiti cjelovitu uslugu projektiranja svih vrsta inženjerskih projekata osim strojarskih instalacija i geomehanike kod kojih angažiramo vanjske suradnike ukoliko vam to odgovara. Na taj  način osiguravamo vam smanjenu koordinaciju sa svim strukama i manju vjerojatnost neusklađenosti projekata te imate na raspolaganju više vremena za komuniciranje s investitorima i razradu svojih projekata. To je osobito efikasno kod manjih projekata i za manje arhitektonske urede, ali je pogodno i za veće projekte jer na ovakav način smanjujemo rizik od preniske ili previsoke cijene. Što se izgubi na jednom području (npr. statici) može se nadoknaditi na drugom (npr. struja) a time arhitekti dobivaju pravog partnera u izradi dokumentacije. Garantiramo ispunjenu kvalitetu i rokove koji su dogovoreni.

Projekti konstrukcija

Projekti konstrukcija rješavaju mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcija koji je jedan od temeljnih zahtjeva za građevine. Izrađujemo idejne, glavne i izvedbene projekte konstrukcija od:

 • armiranog betona
 • prednapetog betona
 • zidanih elemenata
 • čelika
 • spregnutog čelika i betona
 • drveta
 • aluminija.

Proračune izrađujemo u programskim paketima Radimpex Tower (BIM, IFC) i LUSAS (BIM,  IFC). Nacrte izvedbenih projekata izrađujemo u programskim paketima Radimpex ArmCAD (2D) i Nemetschek Allplan (3D, BIM)

Projekti cesta

Projekti cesta rješavaju ispravno funkcioniranje prometa na parceli objekta kao i spoj s javnom cestom. Projektom cesta je obuhvaćeno:

 • lokalna prometna mreža
 • parkiralište
 • spoje s javnom cestom
 • proračun kolničke konstrukcije (ukoliko se posebno zahtjeva)

Izrađujemo idejne, glavne i izvedbene projekte.

Projekti vodovoda, kanalizacija i oborinske odvodnje

Projekti vodovoda i kanalizacije rješavaju ispravno funkcioniranje sustava za opskrbljivanje objekta sanitarnom i protupožarnom vodom kao i sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda iz objekta prema sustavu javne odvodnje. Projektom vodovoda i kanalizacije obuhvaćena je mreža vodovoda i odvodnje do spoja s javnom mrežom, i obuhvaća projektiranje:

 • instalacije sanitarne mreže hladne vode
 • instalacije sanitarne mreže tople vode
 • instalacije protupožarne hladne vode (vanjska i unutarnja hidrantska mreža)
 • instalacije odvodnje sanitarne otpadne vode
 • instalacije odvodnje oborinske vode krovišta I cesta
 • vanjski razvod na parceli s pripadajućim objektima

Izrađujemo idejne, glavne i izvedbene projekte.

Elektrotehnički projekti

Izrađujemo sve vrste elektrotehničkih projekata, uključujući:

 • elektroenergetsko napajanje
 • gromobranska instalacija
 • telekomunikacijske instalacije
 • vatrodojava
 • izmještanje postojećih instalacija HEP-a i HT-a.
 • trafostanice za napajanje većih objekata

Pravilno dimenzionirana elektrotehnička instalacija je preduvjet za njeno sigurno korištenje i zaštitu osoba u njoj.

Zaštita od požara

Izrađujemo elaborate zaštite od požara. Elaborat zaštite od požara predstavlja skup podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine, a sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga. Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Zaštita na radu

Izrađujemo elaborate zaštite na radu. Elaborat zaštite na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s njma pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima.

Koordinator zaštite na radu I i II

Koordinator ZNR I  je potreban ukoliko je predviđeno izvođenje radova s više od jednog izvođača gdje je izvođačem smatraju i podizvođači. Investitor je obavezan imenovati koordinatora ZNR i u fazi izrade glavnog projekta. Koordinator ZNR I je dužan koordinirati i osigurati primjenu osnovnih načela zaštite na radu u projektima, te u fazi izvedbenog projekta izraditi ili dati izraditi Plan izvođenja radova koji je potreban za prijavu gradilišta inspekciji zaštite na radu. Koordinator ZNR II je dužan koordinirati primjenu načela ZNR u fazi izvođenja, te usklađivati ili dati uskladiti Plan izvođenja radova sa stvarnim stanjem na gradilištu. Izrađujemo Plan izvođenja radova.

Elaborati alternativnih izvora energije

Izrađujemo elaborate alternativnih izvora energije. Za zgrade s ploštinom korisne površine, AK, 50 m2 i veće, koje moraju ispuniti zahtjeve energetskih svojstava zgrade i koje se griju na unutarnju temperaturu ≥ 18 °C, izrađuje se Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom. Elaboratom se analiziraju 3 vrste alternativnih izvora energije, te se preporučuje najisplativiji. Služi da se investitor upozna s alternativnim izvorima energije. Elaborat je potrebno predati uz zahtjev za građevinsku dozvolu, ali nije dio glavnog projekta.

Građevinska fizika (toplina i buka)

Građevniska fizika se sastoji od:

 • Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama

Izrađuje se za građevine koje se griju na temperaturu višu od 12 °C

 • Elaborata zaštite od buke u zgradama

Izrađuje se za sve sredine u kojima ljudi rade i borave

Stručni nadzor

Pružamo vam usluge stručnog nadzora u svim područjima za koje izrađujemo projekte: konstrukcije, ViK, elektrotehnika i dr.

INVESTITORI

Projekti u visokogradnji

Kao inženjerski ured surađujemo s mnogim arhitektima, te vam u suradnji s njima omogućavamo izradu kompletne dokumentacije za vašu budući objekt. Naša uloga je da vam kroz inženjerske usluge osiguramo što ekonomičniji i sigurniji objekt, dok arhitekt zadovoljava vaše želje u pogledu funkcionalnosti i estetike. Mislimo da takvim pristupom možemo zadovoljiti sve vaše želje i potrebe te mogućnost ekonomične gradnje objekata.

Stručni nadzor

Pružamo vam usluge stručnog nadzora u svim područjima za koje izrađujemo projekte gdje kao vanjske suradnike angažiramo dodatne struke koje nemamo unutar poduzeća.

Koordinator zaštite na radu I i II

Koordinator ZNR I  je potreban ukoliko je predviđeno izvođenje radova s više od jednog izvođača gdje je izvođačem smatraju i podizvođači. Investitor je obavezan imenovati koordinatora ZNR i u fazi izrade glavnog projekta. Koordinator ZNR I je dužan koordinirati i osigurati primjenu osnovnih načela zaštite na radu u projektima, te u fazi izvedbenog projekta izraditi ili dati izraditi Plan izvođenja radova koji je potreban za prijavu gradilišta inspekciji zaštite na radu. Koordinator ZNR II je dužan koordinirati primjenu načela ZNR u fazi izvođenja, te usklađivati ili dati uskladiti Plan izvođenja radova sa stvarnim stanjem na gradilištu. Izrađujemo Plan izvođenja radova i pružamo uslugu koordinatora ZNR I i II.

Energetska obnova

Nudimo vam izradu projekata energetske obnove višestambenih zgrada. Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Energetsko certificiranje

Posjedujemo ovlaštenje za izradu energetskih certifikata za Modul 1 i 2. Modul 1 obuhvaća jednostavne tehničke sustave (do 400m2), a Modul 2 za sustave sa složenim tehničkim sustavima (višestambene i nestambene zgrade). Kako bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, radi se energetski pregled zgrade. Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13). Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

LOKALNA SAMOUPRAVA I JAVNA PODUZEĆA

Projekti u visokogradnji

Kao inženjerski ured surađujemo s mnogim arhitektima, te vam u suradnji s njima omogućavamo izradu kompletne dokumentacije za vašu budući objekt. Naša uloga je da vam kroz inženjerske usluge osiguramo što ekonomičniji i sigurniji objekt, dok arhitekt zadovoljava vaše želje u pogledu funkcionalnosti i estetike. Mislimo da takvim pristupom možemo zadovoljiti sve vaše želje i potrebe te mogućnost ekonomične gradnje objekata.

Infrastrukturni projekti

Infrastrukturnim projektima se rješava ispravno funkcioniranje urbanih sredina. Infrastrukturni projekti koje izrađujemo obuhvaćaju:

 • Mostove
 • Ceste i oborinsku odvodnju
 • Vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu
 • Parkirališta i oborinsku odvodnje
 • Pješačke staze i oborinsku odvodnju
 • Javnu rasvjetu
 • Trafostanice
 • Dalekovode
Stručni nadzor

Pružamo vam usluge stručnog nadzora u svim područjima za koje izrađujemo projekte gdje kao vanjske suradnike angažiramo dodatne struke koje nemamo unutar poduzeća.

Koordinator zaštite na radu I i II

Koordinator ZNR I  je potreban ukoliko je predviđeno izvođenje radova s više od jednog izvođača gdje je izvođačem smatraju i podizvođači. Investitor je obavezan imenovati koordinatora ZNR i u fazi izrade glavnog projekta. Koordinator ZNR I je dužan koordinirati i osigurati primjenu osnovnih načela zaštite na radu u projektima, te u fazi izvedbenog projekta izraditi ili dati izraditi Plan izvođenja radova koji je potreban za prijavu gradilišta inspekciji zaštite na radu. Koordinator ZNR II je dužan koordinirati primjenu načela ZNR u fazi izvođenja, te usklađivati ili dati uskladiti Plan izvođenja radova sa stvarnim stanjem na gradilištu. Izrađujemo Plan izvođenja radova i pružamo uslugu koordinatora ZNR I i II.

SURADNJA S DRUGIM INŽENJERSKIM UREDIMA

Pružamo usluge izrade projektne dokumentacije za druge inženjerske urede u Hrvatskoj ili Europi (Njemačka, Engleska i dr.)

Pružamo usluge izrade statičkih proračuna i nacrta za mostove (željezničke i cestovne), zgrade i ostale inženjerske konstrukcije. Usluge pružamo pouzdano, točno i u rokovima koji se dogovore. Proračune i nacrte radimo prema konstrukcijskim normama HRN EN 1990-1999 i pripadajućim nacionalnim dodacima države klijenta. Proračune izrađujemo u programskim paketima Radimpex Tower (BIM, IFC) i LUSAS (BIM,  IFC). Izrađujemo detaljne i točne izvedbene nacrte oplata i armature. Nacrte izvedbenih projekata izrađujemo u programskim paketima Radimpex ArmCAD (2D) i Nemetschek Allplan (3D, BIM) Na području Hrvatske pružamo i usluge izrade ostale projektne dokumentacije koji imamo u ponudi.

Započnite Vaš projekt brzo, sigurno i pouzdano uz naš tim.

Kontakt